УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ КРУПАЊ за 2021. годину

На основу члана 42., члана 43. и члана 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
(испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 15. и члана 40. Статута општине Крупањ („Сл. Лист општине Крупањ“ , број 4/19), а на
предлог Општинског већа
Одборници СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ на седници одржаној 18.12.2020. године, донели су

ОДЛУКУ о приходима , расходима и издацима Буџета општине КРУПАЊ за 2021. годину

Одлука о буџету за 2021. годину урађена је на основу: члана 27е Закона о буџетском систему, Упутства
Министарства финансија за припрему буџета локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и

 1. годину и Упутства за припрему програмског буџета. Такође су као извори за израду Одлуке
  послужили и: План и Извршење буџета општине Крупањ за 2019. годину, План и Извршење буџета
  општине Крупањ за 2020. годину закључно са 07.12.2020. године и Обрасци Захтева корисника буџетских
  средстава. Законска основа је представљена са Законом о Буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.
  54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.
  закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Законом о локалној самоуправи („Сл.
  гласник РС“ број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и другим законским актима
  који регулишу појединачне материје (Закон о пољопривреди, Закон о социјалној заштити, Закон о
  основама образовања и васпитања, Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
  ситуацијама, Закон о безбедности саобраћаја и други…).
  Приходи Општине Крупањ у 2021. години пројектовани су на нивоу од 528.349.383 динара.
  Као главни параметар за формирање прихода послужили су подаци из остварења буџета од
  07.12.2020. године (пројектовани до краја године) као и искуствени подаци из планова и извршења буџетаиз 2019. године. Они су такође планирани на нижем нивоу (оппшти приходи буџета – извор 01) него у 2020.години (474.926.613 динара у 2021. години, 480.349.866 динара у 2020. години).
  Опрезно се ушло у планирање таксе за озакоњење објеката (где такође постоје велике резерве) јер је
  њена наплата у овој години била на незадовољавајућем нивоу и врло је тешко предвидети у којем смеруће се кретати у 2021. години.