Прва седница новог сазива СО Крупањ

ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

Данас ( 14.09.2020.године) одржана је прва седница новог сазива СО Крупањ у сали библиотеке „Политика“ Крупањ.

Седници је присуствовало 34 (од 35) одборника и поред великог броја тачака дневног реда, одборници (позиције и опозиције) су се односили конструктивно тако да је председник СО Крупањ Зоран Зарић имао релативно лак посао вођења седнице.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.Предлог одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Нешковић, председник Мандатно имунитетне комисије.

2.Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Крупањ за 2019. годину; ИЗВЕСТИЛАЦ: Никола Блаженковић, помоћник председника Општине Крупањ за економски развој.

3.Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период 01.01.2019. године до 31.12.2019. одине;ИЗВЕСТИЛАЦ: Никола Блаженковић, помоћник председника Општине Крупањ за економски развој.

4.Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за период 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;ИЗВЕСТИЛАЦ: Никола Блаженковић, помоћник председника Општине Крупањ за економски развој.

5.Извршење Одлуке о буџету општине Крупањ за шест месеци 2020. године;ИЗВЕСТИЛАЦ: Никола Блаженковић, помоћник председника општине Крупањ за економски развој.

6.Предлог одлуке о другом ребалансу Одлуке о буџету општине Крупањ за 2020. годину;  ИЗВЕСТИЛАЦ: Никола Блаженковић, помоћник председника Општине Крупањ за економски развој.

7.Предлог одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду;ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник општинске управе општине Крупањ.

8.Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник општинске управе општине Крупањ.

9.Предлог одлуке о плаћању превоза за ученике Средње школе у Крупњу;ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник општинске управе општине Крупањ.

10.Предлог одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Крупањ и других изабраних, именованих и ангажованих лица;ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник општинске управе општине Крупањ.

11.Предлог одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности – катастарске парцеле број 626/2 катастарска општина Крупањ из јавне својине Општине Крупањ непосредном погодбом;ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник општинске управе општине Крупањ.

12.Предлог решења о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

13.Предлог решења о образовању Комисије за Статут и прописе;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

14.Предлог решења о образовању Комисије за представке и притужбе;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

15.Предлог решења о образовању Комисије за верска питања;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

16.Предлог решења о образовању комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

17.Предлог решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

18.Предлог решења о образовању Одбора за доделу јавних признања;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

19.Предлог решења о именовању Управног одбора Библиотеке „Политика“ Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

20.Предлог решења о именовању Надзорног одбора Библиотеке „Политика“ Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

21.Предлог решења о именовању Управног одбора Туристичко-спортске организације општине Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

22.Предлог решења о именовању Надзорног одбора Туристичко-спортске организације општине Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

23.Предлог решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад „21. септембар“ Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

24.Предлог решења о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад „21. септембар“ Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

25.Предлог Решења о измени решења о именовању Школског одбора Основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ у Крупњу;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

26.Предлог решења о престанку функције директора Туристичко-спортске организације општине Крупањ Александру Петровићу из Крупња, услед подношења оставке;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

27.Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичко-спортске организације општине Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

28.Одборничка питања.

Све тачке дневног реда усвојене су већином гласова одборника